S T A N O V Y

historické setniny C. k. pěšího pluku č. 1 - „císaře F. J. I.“ – opavského,

vítěze od Trutnova dne 27. 6. 1866§ 1 - Preambule

Setnina 1. pěšího pluku byla zřízena u příležitosti 125. výročí bitvy u Trutnova , jako výraz úcty k hrdinství a obětem 1. pěšího pluku. Na svých vystoupeních doma a v zahraničí reprezentuje město Trutnov, připomíná jeho význam ve válce 1866, reprezentuje Klub vojenské historie (dále jen KVH), jako jeho zřizovatele.

§ 2 - Členství

Členem setniny může být každá osoba starší 15 let. Podmínkou je členství v KVH Trutnov. Do jednotky se mohou přihlásit i členové jiných KVH ČR, kteří budou dodržovat tyto stanovy.

§ 3 - Symbol

Symbolem setniny je hedvábný prapor na bíločervené žerdi. Na jedné straně je vyšívaný městský znak, kolem nápis: Klub vojenské historie Trutnov, pod znakem r. 1976 (datum založení klubu). Na druhé straně praporu je vyšívaný český lev, kolem latinský nápis : Labor omnia vincint improbus
„ Jen úporná práce všechno zmůže“.

§ 4 - Uniforma

Uniforma je kopií rakouské uniformy pěšáka vz. 1862 s červeným vyložením.

Sako - z bílého sukna (v režné úpravě) s červeným vyložením,
Kalhoty - z modrého sukna s bílou paspulí,
Kabát - sukno myší šedi, červené vyložení,
(v současné době se doplňuje !)
Knoflíky - ze žlutého kovu,
Čako - vz. 1862, černé plstěné s rakouskou orlicí a jablíčkem,
Kamaše - černé sukno s 6 knoflíky,

Doplňky

- bílé řemení, bodák vz. 1854 s pochvou, patrontaška na náboje
s kapslovnicí a řemením, chlebník z režného plátna, zajišťovací
řemen, kopie polní lahve vz. 1865, případně torna vz. 1854

Boty

- kožené černé nad kotníky.

 

Od června památného roku 2001, kdy KVH Trutnov oslavil 25 let činnosti, tvoří součást historické setniny i uniforma rakouského dělostřelce, příslušníka 3. děl. pluku, účastníka bitvy u Trutnova.

 

Sako - hnědé sukno ( v režné úpravě) s červeným vyložením,
Kalhoty - modré sukno s červeným širokým lampasem,
Knoflíky - ze žlutého kovu a zkříženými děl. hlavněmi,
Čako - vz. 1862 černé plstěné s rakouskou orlicí s číslem 3. pluku
a jablíčkem s koňskými spletenými žíněmi, po stranách lví
hlavy spojené s jablíčkem řetízkem, vše ze žlutého kovu,
Boty - kožené černé nad kotníky,
Doplňky

 

- bílé řemení, rakouský pionýrský tesák vz. 1862 s pochvou, chleb-
ník z režného plátna, zajišťovací řemen a kožená černá dělostře-
lecká brašna .

 

§ 5 - Výzbroj

Zbraní střelce je rakouská pěchotní puška systému LORENZ vz. 1854 (62) nebo její přesná replika. Puška krátká pro zvláštní sbory je povolena.
Zbraní dělostřelců je přesná replika rakouského tří liberního horského děla systému LENK vz. 1863/4 s bronzovou drážkovanou hlavní.

Chladné zbraně :

Důstojník nosí rakouskou šavli pro důstojníky pěchoty vz. 1861. Poddůstojník, bubeník a praporečník nosí šavli pro poddůstojníky rakouské pěchoty vz. 1862. Pro bubeníky je povolen rakouský pionýrský tesák vz. 1862. Povoleny jsou i kopie těchto zbraní.

§ 6 - Bubny

Bubny jsou přesnou kopií rakouského bubnu pro pěchotu z expozice bitvy u Trutnova v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově s černožlutou obručí.

§ 7 - Složení setniny

Velitel je oprávněn nosit důstojnickou hodnost do výše hodnosti hejtmana. Na funkci velitele má právo každý předseda KVH Trutnov. Pokud na tuto funkci nereflektuje, setnina volí velitele jiného. Volby se konají každý rok při výroční členské schůzi KVH - setniny, rozhoduje nadpoloviční většina. Jestliže se nemůže velitel z vážných důvodů (uvedených v § 10) zúčastnit svolané akce, jmenuje svého zástupce.

Uniforma – stejná jako v § 5. Sako s červeným lemováním a zlatým nárameníkem, čako se zlatou portou.
Doplňky - zlatá polní stuha

V případě, že nový velitel nemá sako pro důstojníky, postačí polní stuha, případně porta na čáce.

Osobní palná zbraň - perkusní revolver ADAMS, případně možná náhrada Lefaucheux. (není podmínkou !)

Praporečník - funkce dobrovolná. Rozhoduje individuální zájem o členství. V případě, že v ní stávající praporečník hodlá setrvat, volby se nekonají. Jinak je volen členskou schůzí.

Bubeník - funkce dobrovolná. Uniforma stejná jako v § 4. Sako s rameními symboly bubeníka – látkové červenobílé vyložení. Počet bubeníků 2 – 4.

Střelci - počet libovolný, v případě, že počet střelců přesáhne hranici 15, setnina volí svého poddůstojníka.

Poddůstojník - ve funkci podřízen veliteli setniny, nadřízen mužstvu. Volby a povinnosti jako u velitele. Uniforma stejná jako v § 4, čako se zlatou hedvábnou portou, poddůstojnická šavle vz. 1862.

§ 8 - Povinnosti

a) Každý příslušník setniny je povinen dodržovat ustanovení těchto stanov, být příslušen rozkazů velitele, poddůstojníka případně jimi určeného zástupce,
b) při společných akcích dbát dobrého jména člena KVH Trutnov,
c) v uniformě se musí chovat řádně, nesmí se nezřízeně opít a tropit výtržnosti, zejména používat v opilosti zbraň,
d) dodržovat výstrojní předpis určený těmito stanovami. Právo kontroly má velitel, poddůstojník nebo jimi určený zástupce,
e) příslušníci setniny nejsou oprávněni ke svévolnému propůjčování hodností.

§ 9 - Práva

a) Podle vlastního uvážení kdykoliv vystoupit z jednotky. Volené hodnosti však musí se svým rozhodnutím vyčkat konce volebního období,
b) být zván na všechny svolané a nabízené akce,
c) právo volit a být volen,
d) přijímat požitky z případného výdělku setniny při akcích.

§ 10 - Účast na akcích

a) O účasti na společných akcích rozhoduje členská schůze setniny zpravidla o výroční členské schůzi,
b) rozhoduje většina, menšina se musí podřídit rozhodnutí většiny,
c) neúčast omlouvají jen vážné rodinné důvody /úmrtí v rodině, svatba, rozvod /, nemoc případně úraz,
d) v případě nenadále se vyskytnuvší akce je velitel oprávněn svolat setninu. Účast na takové akci je dobrovolná,
e) velitel je oprávněn před schválenou akcí svolat jednotku k nácviku. účast na nácviku je povinná.

§ 11 - Závěr

Členové setniny slibují plnění těchto stanov, což stvrzují svými podpisy. O důsledcích neplnění a porušení, rozhoduje výbor KVH na členské schůzi. Tyto stanovy tvoří přílohu stanov zřizovatele - Klubu vojenské historie Trutnov.


Dekorace

Dodatek k - § 4

a) Je zakázáno používat oficiální dekorace,
b) při společných akcích jednotky nepoužívat soudobé historizující dekorace,
c) soudobé historizující dekorace lze použít pouze při společenských akcích klubu / plesy, výroční schůze, svatby, výroční střelby/.